Projekt Uniwersytetu Gdańskiego z obszaru Science-Technology-Society (STS) z dofinansowaniem z programu Erasmus+

Projekt z obszaru Science-Technology-Society (STS) pod kierownictwem dr hab. Sylwii Mrozowskiej z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+. ‘Energy for the future. European studies to challenges in the European Union’ (EUnergy) ma na celu rozwój dydaktyki i interdyscyplinarnych badań naukowych na temat wzajemnego wpływu społeczeństwa, polityki i kultury na badania i technologię. Głównym tematem projektu będą wybrane aspekty wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej UE.

– Obszar badań STS (W Polsce rozwijany m.in. przez Polskie Towarzystwo Oceny Technologii (PTOT)) postrzegamy bardzo szeroko, zakładając, że nauka i technologia oraz ich rozwój i zastosowania to problem polityczny, który może być zinstytucjonalizowany w bardzo różny sposób. Koncentrujemy się na podejściu ewaluacyjnym badań relacji technologia-społeczeństwo zorientowanym na analizę polityki. W dydaktyce chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na problematykę wartościowania technologii, która traktowana jest jako forma dyskursu politycznego odnoszącego się do relacji pomiędzy technologią, rynkiem, państwem i społeczeństwem obywatelskim – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu ‘Energy for the future. European studies to challenges in the European Union’.

Innymi słowy relacje pomiędzy nauką i techniką a polityką nabrały szczególnego znaczenia ponieważ  stanowią największą siłę napędową rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Wiedza i technologia to „religie” współczesności. Rządy, inwestorzy podejmują decyzje poprzez instrumenty prawne i finansowe o kierunkach rozwoju ale też i ponoszą koszty w przypadku braku akceptacji społecznej lub negatywnych skutków oddziaływania technologii. Demokratyczne rządy, odpowiedzialny biznes muszą uwzględniać opinię społeczną i prognozować potencjalne społeczne ryzyka wprowadzenia technologii bowiem brak akceptacji może prowadzić do jej odrzucenia.

Projekt ‘Energy for the future. European studies to challenges in the European Union’ koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules, części programu Erasmus+: opracowaniu i udostępnieniu kursów dotyczących konkretnych kwestii UE istotnych dla absolwentów w ich życiu zawodowym oraz wspieraniu publikacji i rozpowszechnianiu wyników badań naukowych.

Cel pierwszy – edukacyjny

Zespół naukowców opracuje i przeprowadzi wykłady fakultatywne dla studentów Instytutu Politologii UG pt. „Lokalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej” oraz „Komunikowanie społeczne o środowisku”. Oba wykłady dotyczyć będą wybranych aspektów wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej UE. Ich treści zostaną opracowane przez dwuosobowe zespoły politologów i będą każdorazowo składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Opracowane zostaną również skrypty do zajęć zawierające nie tylko treści wykładów, ale i sugestie literaturowe, źródłowe i wskazówki dające możliwości samodzielnego pogłębienia wiedzy studentów z tego zakresu. Treści wykładów zostały dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy. Mają one wykształcić u studentów kompetencje potrzebne m.in. w instytucjach samorządowych, administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych, które są bardzo często wybierane przez absolwentów Instytutu Politologii UG jako miejsca pracy. Mowa m.in. o wskazywanych często przed pracodawców:  umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych do rozwiązywania konfliktów społecznych oraz wiedzy na temat lokalnego wymiaru polityk europejskich. Jest to związane m.in. z budzącymi opór społeczny propozycjami realizacji wielu inwestycji w zakresie energetyki z zastosowaniem nowych, nieznanych technologii energetycznych jak np. energia jądrowa, gaz z łupków czy odnawialne źródła energii. Naukowcy tłumaczą, że brak wiedzy i szerokiej debaty publicznej na ten temat prowadzi do różnych konfliktów. Podkreślają wagę kształcenia w tym zakresie tym bardziej, że województwo pomorskie jest wskazywane jako jedna z najlepszych lokalizacji dla inwestycji energetycznych.

Cel drugi – badawczy

Naukowcy planują również przeprowadzenie badań obejmujących identyfikację konfliktów lokalnych w związku z realizacją inwestycji energetycznych w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na tle decyzji rządu polskiego o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej i ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej. W wyniku przeprowadzonych badań planowane jest opracowanie artykułu naukowego oraz wygłoszenie referatów na konferencjach i seminariach naukowych.

W ramach projektu zaplanowano również opracowanie i uruchomienie kursu e-learningowego pt. „Wyzwania polityczne dla obszaru Unii Europejskiej”, który zostanie przygotowany przez zespół politologów, zajmujących się wybranymi zagadnieniami integracji europejskiej. Będzie on prezentował wybrane wyzwania dla przyszłości procesu integracji europejskiej a tym samym promował studia europejskie wśród uczestników kursu. Kurs będzie obejmował 9 filmów 30-minutowych z wykładami eksperckimi oraz materiały dydaktyczne i literaturowe na temat omawianych zagadnień.

Zespół projektowy stanowią badaczki z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska, dr Beata Słobodzian i dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk. Kwota dofinansowania projektu to 22 495 EUR.

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu: TUTAJ!