Ruszyła rekrutacja do „Pozytywnego Biura Karier”

Projekt współrealizowany przez Uniwersytet Gdański.

Fundacja Pozytywne Inicjatywy, Uniwersytet Gdański i Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w projekcie „Pozytywne Biuro Karier”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia 100 biernych zawodowo osób młodych poniżej 30 roku życia (NEET) z województwa pomorskiego. W programie m.in. płatne staże, warsztaty, szkolenia, stypendia, indywidualne doradztwo zawodowe i pomoc w zatrudnieniu. Okres realizacji projektu to 1 marca 2017 – 31 marca 2018 roku. Projekt, którego realizatorem z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest Biuro Karier UG, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Uniwersytet Gdański otrzymał niemal 100 tysięcy złotych na jego realizację.

Liderem projektu „Pozytywne Biuro Karier” jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy a partnerami Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu to 1 857 900,94 zł, a całkowita wysokość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 1 764 990,89 zł. Wielkość dofinansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego wynosi 89 946 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 100 młodych, biernych zawodowo osób. W ramach projektu dla każdego uczestnika zostanie określona indywidualna ścieżka wsparcia. Każdy uczestnik skorzysta z doradztwa zawodowego i psychologicznego, warsztatów kształtujących kompetencje niezbędne do znalezienia i utrzymania zatrudnienia, a także weźmie udział w szkoleniach zawodowych.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu będzie 100 osób:

  • w wieku 18-29 lat,
  • bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy,
  • nie uczestniczących w kształceniu stacjonarnym i/lub szkoleniu ,
  • w tym osoby niepełnosprawne.

W projekcie preferowane będą osoby z wyższym wykształceniem oraz wykształceniem średnim (w szczególności studenci studiów zaocznych).

Oferta obejmie w szczególności:

  • konsultacje z doradcą zawodowym – kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem – praca nad motywacją, postrzeganiem swoich mocnych i słabych stron oraz rozwój tzw. kompetencji miękkich,
  • uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych, poznają aktywne sposoby poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem czy zarządzania karierą,
  • uzupełnieniem zajęć będzie sesja fotograficzna ze specjalistą ds. stylizacji biznesowej, w ramach której uczestnicy dowiedzą się jak najkorzystniej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz otrzymają własne zdjęcia biznesowe do wykorzystania w CV i na zawodowych portalach społecznościowych,
  • dodatkowo, przez cały okres trwania projektu, uczestnicy objęci zostaną wsparciem doradcy ds. klienta, który zapewni im dostęp do pośrednictwa pracy oraz będzie reagował na pojawiające się trudności.

Co najmniej 85% uczestników projektu weźmie udział w trwających średnio 4 miesiące płatnych stażach zawodowych. Staże będą odbywały się w firmach działających w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – w szczególności w sektorze IT. Uczestnicy otrzymają wsparcie w formie stypendiów szkoleniowych oraz stażowych, a także zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Projekt przyczyni się również do nawiązania ścisłej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami.

Proces rekrutacji będzie trwać od marca do października 2017. Projektodawca zastrzega  sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w momencie zrekrutowania
wymaganej liczby osób (100).

Kierownikiem Projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest Izabela Charun z Biura Karier (kontakt: izabela.charun@ug.edu.pl)

Zgłoszenia: biurokarier@pozytywneinicjatywy.pl

Regulamin rekrutacji i inne szczegóły TUTAJ.