Praktykologia.pl – połączenie biznesu z edukacją dzieci i młodzieży

Praktykologia, czym jest?

Praktykologia – to swoisty pakt edukacyjny pomiędzy biznesem, a edukacją dzieci i młodzieży.

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji.

Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Zmieniając życie jednego dziecka, można zmienić cały świat!

Misja Fundacji Praktykologia:

Zwiększamy szanse młodzieży na odniesienie sukcesu w dorosłym życiu, poprzez kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczości.

Naszym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w przygotowaniu do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Programy Praktykologii pomagają młodzieży wejść na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Wierzymy, że każdy młody człowiek powinien mieć takie same szanse, niezależnie od tego gdzie mieszka, z jakiego środowiska pochodzi i jaki ma status finansowy.

Uważamy, że sama wiedza nie wystarczy, dlatego chcemy wspierać system edukacji i dzielić się z młodzieżą naszymi kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem. 

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji.

Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości. 

Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz technologicznych m.in.:

 • zdolności do empatii, szacunku, współpracy, 
 • umiejętności organizowania pracy innym – motywowania i przywództwa
 • umiejętności negocjowania – ustalania wspólnych reguł i wartości
 • kreatywności, związanej z szukaniem nieszablonowych rozwiązań,
 • zarządzania emocjami i asertywności,
 • umiejętności dobrego komunikowania się – jasnego formułowania myśli,
 • umiejętności prezentacji i autoprezentacji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów,
 • samoświadomości i poczucia sprawiedliwości
 • potrzeby i umiejętności ciągłego uczenia się i dostosowywania do realiów zmieniającego się świata.

Jako twórcy Praktykologii wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój oraz wsparcie różnych środowisk dają młodym ludziom szansę na poprawę jakości ich życia. 

Informacje i kontakt z Fundacją Praktykologia

Więcej informacji i kontakt, aby zapoznać się wieloma możliwościami korzystania z programów Praktykologii znajdziecie na: PRAKTYKOLOGIA.PL

Nasz Portal będzie Was informował o wprowadzanych programach na fanpagu FB Pomorzanie.info

Bezzwrotna pożyczka do 5000zł z Urzędu Pracy!

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.
O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenie we wniosku o umorzenie pożyczki jest składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.h

Wnioski znajdziecie tutaj : WNIOSEK TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info

Wiele nas łączy – Dzień Ukrainy!

Wiele nas łączy – Dzień Ukrainy w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku-Karczemkach. Pod takim hasłem w świetlicy klas pierwszych został zorganizowany Dzień Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły wśród których są również dzieci pochodzące z tego kraju.

Dzień Ukrainy w Szkole Pozytywnej w Gdańsku Karczemkach

Obchody Dnia Ukrainy w Szkole Pozytywnej zbiegły się w czasie z IV Tygodniem Kultury Ukraińskiej w Gdańsku.

Dzieci nadmuchiwały balony w kolorach niebiesko-żółtych, wykonywały flagi ukraińskie, którymi udekorowały salę. Uczestniczyły również w quizie wiedzy o Ukrainie z upominkami za prawidłowe odpowiedzi. Na zakończenie dzieci miały możliwość degustacji narodowej potrawy czyli blinów.

Przybliżenie kultury i tradycji Ukrainy ułatwia integrację naszych narodów i jest bardzo ważne we wzajemnych relacjach.

Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info @Pomorzanie.info

Autor : Zibi

Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w Gdańsku

Bezpłatne centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w Gdańsku-Wrzeszczu

Bezpłatne centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego działa dzięki współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Miastem Gdańsk.

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe w naszej placówce w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej 6, Informacje : tel. 668-448-342 lub e-mail : centrumwrzeszcz@caritas.gda.pl

W ramach naszej bezpłatnej opieki oferujemy :

 • ciepły posiłek
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • ciekawe zajęcia plastyczno-artystyczne
 • zajęcia z logopedą, socjoterapeutą i psychologiem
 • terapię pedagogiczną
 • gry, zabawy, wycieczki
 • wyjazdy podczas ferii i wakacji i wiele innych atrakcji…

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież od 3 do 19 lat!!!

Więcej informacji i dane kontaktowe znajdziecie : TUTAJ!

Zaprasza i poleca Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info @Pomorzanie.info

Autor : Zibi

„Dobre i złe transformacje. Co czeka Polskę?” – wykład otwarty prof. Leszek Balcerowicz.

„Dobre i złe transformacje. Co czeka Polskę?” – wykład otwarty prof. Leszek Balcerowicz.

Zapraszamy we wtorek, 26 marca 2019 roku o godzinie 11.30 – aula im. T. Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Armii Krajowej 119/121 w Sopocie.

Do zobaczenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Poleca i zaprasza Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info @Pomorzanie.info

Autor : Zibi

W Stężycy powstało Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Stężyca!

Od 1 września 2019 roku w Stężycy rozpocznie funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Uczniowie klas III gimnazjalnych i ósmych klas szkoły podstawowej, którzy chcą rozwijać swoje talenty sportowe w dyscyplinie piłki siatkowej i piłki nożnej będą mogli rozpocząć naukę w stężyckiej placówce.

Jak zapewniają władze gminy Stężyca – warto starać się o edukację w naszej placówce, ponieważ oferta jest bardzo atrakcyjna. Uczniowie kształcić się będą na wysokim poziomie nie tylko sportowym, ale również edukacyjnym.

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, to historyczne wydarzenie.

Wzór współpracy – do naśladowania!

26 lutego 2019 roku wójt gminy Stężyca, starosta oraz wicestarosta kartuski podpisali porozumienie w sprawie powołania Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Szkołę ma poprowadzić właśnie gmina Stężyca, która chce stworzyć możliwość kształcenia młodzieży zainteresowanej rozwijaniem sportowych pasji, przy wykorzystaniu bogatej bazy sportowej.

Zgodę na utworzenie placówki podjęła Rada Powiatu Kartuskiego, 26 lutego również stosowną uchwałę podjęli radni gminy Stężyca. Wójt gminy Tomasz Brzoskowski, Bogdan Łapa, starosta kartuski oraz Piotr Fikus, wicestarosta, podpisali porozumienie w sprawie powołania szkoły.

Stężyckie liceum będzie się mieścić w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania. Nabór do dwóch oddziałów klasy pierwszej nowego liceum ma się rozpocząć się w roku szkolnym 2019/2020.

Gratulacje dla Gminy Stężyca. Oby było więcej takich inicjatyw na Pomorzu.

Autor „Zibi”

Konferencja „Geopolityczna gra mocarstw” pod naszym patronatem!

We wtorek, 24 kwietnia 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się konferencja : „Geopolityczna gra mocarstw”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 i będzie trwać do godziny 16:00. Wstęp wolny!

Historyczny ambasador kontynuuje organizowanie cyklu konferencji „Geopolityczna gra mocarstw” współpracując z Kołem Naukowym Handlu Zagranicznego „HaZet” funkcjonującym przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Geopolityczny blog : Historyczny ambasador funkcjonuje od 2015 roku. Celem poruszanych kwestii na blogu dotyczących współczesnych wydarzeń jest pokazanie czytelnikom przede wszystkim źródła aktualnych sporów.

Koło Naukowe „HaZet” funkcjonuje przy Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zrzesza studentów zainteresowanych problematyką ekonomii, formy organizacji handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych w dbałości o dobry wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego i podnoszenia poziomu naukowego jego studentów. Pogłębiamy wiedzę o świecie biznesu i spraw międzynarodowych, wymieniamy doświadczenia badawcze, dzielimy się najświeższymi wiadomościami ekonomicznymi z kraju i ze świata oraz dyskutujemy o zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji studentów, ekspertów, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane tematyką, która zostanie poruszona podczas konferencji.

Poznaj misję i cele konferencji! Więcej informacji : TUTAJ! 

01 Budowanie marki osobistej w Social Mediach

meetMedia jest to przestrzeń stworzona dla miłośników marketingu. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, a każde z nich wyjątkowe. Co miesiąc poruszać będziemy tematy, oczywiście związane z marketingiem, przez trzy różne „miejsca siedzenia”. Początkowo będzie krótki fuckup, następnie będzie prelekcja z rzetelną wiedzą, a na koniec wiedza z inspiracją… czyli czysta praktyka, która pomogła prelegentowi sukcesywnie dążyć do wyznaczonego sobie celu. Dodatkowo będą organizowane luźne spotkania Społeczności meetMedia, podczas których postawimy na networking.

Pierwsze wydarzenie:

„01 Budowanie marki osobistej w Social Mediach” Zobaczcie również : TUTAJ!

Agenda wydarzenia: 

18.10 – 18.50;fuckup Wiktora Jodłowskiego
Przedsiębiorca, który uwielbia pokazywać, że są na świecie ludzie, którym zależy na innych. Buduje swoje życie i firmę w oparciu o autentyczne, silne relacje. Na co dzień prowadzi inkubator językowy, w którym wraz z 30-osobowym zespołem, na bazie stworzonej przez siebie metody, pomaga setkom klientów w przełamywaniu bariery mówienia po angielsku. Po godzinach pracy uwielbia spędzać czas ze swoją ładniejszą połówką, w towarzystwie dobrego filmu. Wiktora znajdziesz tutaj, gdzie regularnie prowadzi transmisje video na żywo, podczas których dzieli się swoim doświadczeniem z zakresu komunikacji, budowania relacji i języków obcych: Talkersi.

18.55 – 19.35; prelekcja Anny Marii Wiśniewskiej

Pasjonatka social media marketingu, która pokazuje, że media społecznościowe można w prosty sposób wykorzystać do budowania spójnego, skutecznego wizerunku oraz promocji swojego biznesu. Prowadzi agencję Socialme Agency. Pomysłodawczyni akcji #WiecejDziewczyn, która wspiera kobiety w ich działaniach. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania marketer, sprzedażowiec i PRowiec

19.40 – 20.20; inspiracja Bartłomiej Rogacewicza

Współtwórca podcastu technologicznego shufflecast, organizatorem Czwartkowe Spotkania Social Media oraz Social Media Managerem. Na co dzień pomaga w klientom w budowaniu marki osobistej, z którą uwielbia eksperymentować. Dodatkowo pełni funkcję Pełnomocnika zarządu Instytutu Badawczego Innowacyjnych Technologii. Fascynuje go projektowanie i podążanie za wizja co potem tworzy wizerunek firm czy projektów bardziej artystycznych jak na przykład działalność muzyków. Tworzenie teledysków rysowane i tworzenie fajnych rzeczy które inspirują i wnoszą powiew świeżości.

Zobaczcie : TUTAJ!

 

 

Young Business Festival już 21 i 22.10.2017

Zainspiruj się na Young Business Festival 2017

Nadchodząca jesień zapowiada się bardzo pobudzająco, gdyż wraz z nią nadchodzi kolejna odsłona festiwalu młodej przedsiębiorczości, czyli Young Business Festival. Zapraszamy już 21 i 22 października 2017 roku do gdańskiego Hotelu Almond przy ulicy Toruńskiej 12, na inspirujące prelekcje, prowadzone przez praktyków ze świata biznesu, którzy zmotywują uczestników do działania i realizacji swoich celów.

W tym roku odbędzie się IX edycja konferencji Young Business Festival. Event adresowany jest do wszystkich młodych, przedsiębiorczych ludzi. Przez 2 dni eksperci zgromadzą się w jednym miejscu, by zetknąć praktykę z teorią i pokazać jak wygląda biznes od zaplecza.

Tegoroczna edycja podzielona będzie na trzy bloki tematyczne: z zakresu motywacji, przedsiębiorczości oraz innowacji w biznesie. Na festiwalowej scenie wystąpią między innymi: Daniel Demko – CEO HR Partner, Natalia Bogdan – prezes zarządu międzynarodowej agencji rekrutacyjnej Jobhouse, Łukasz Dusza z Time For Design oraz Przemysław Sola – manager trójmiejskiego Business Link.

Szczegółowy harmonogram już wkrótce na stronie Young Business Festival, a do tego czasu zachęcamy do śledzenia profilu wydarzenia na facebook’u, gdzie na bieżąco informujemy o szczegółach.

Organizatorem cyklu prelekcji i warsztatów jest Studenckie Forum Business Centre Club Trójmiasto. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak wymagane są zapisy.

Patronat : Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info

„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Trwa rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG –
podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Dzięki działaniom w ramach projektu realizowanego przez wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pracownicy małych i średnich przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstw ekonomii społecznej i społecznych z terenu województwa pomorskiego będą mieli szasnę na podniesienie swojej konkurencyjności poprzez ukończenie bezpłatnych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Trwa rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Celem projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przedsiębiorstw ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń i kursów. W projekcie weźmie udział 776 mieszkańców województwa pomorskiego lub osób pracujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej bądź przedsiębiorstw społecznych, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności do kobiet powyżej 50 roku życia.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo – podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia informatyczne (ECDL, CISCO), bądź kursy językowe (angielskiego lub niemieckiego). Szkolenia i kursy będą bezpłatne, a koszt rocznych studiów podyplomowych będzie symboliczny i będzie wynosił 262 zł.

– Projekt „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” wpisuje się w misję Uniwersytetu Gdańskiego i realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie, a także współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Jako kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego UG szczególnie interesuje mnie grupa pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego wspólnie ze swoim zespołem podjęłam działania w kierunku stworzenia i realizacji projektu wsparcia. Cieszę się, że projekt będzie realizowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG i Studium Języków Obcych UG. Do współpracy dołączyły również instytucje zewnętrzne, m.in. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pracodawcy Pomorza – mówi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG, kierownik projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie 1 918 136,11 PLN na cały okres projektu, czyli 3 lata (czerwiec 2017 – luty 2020).

Uruchomienie pierwszych studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.

Oferowane formy wsparcia

Studia podyplomowe:

 1. Prawo spółek
 2. Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii
 3. Finanse w MŚP
 4. Zarządzanie projektami IT

Osoby zainteresowane zapraszamy do kandydowania przez stronę: TUTAJ!

Szkolenia:

 1. Szkolenia informatyczne ECDL
 2. Szkolenia informatyczne CISCO
 3. Kurs języka angielskiego
 4. Kurs języka niemieckiego

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: TUTAJ!

I Plener Rzeźby w Granicie współorganizowany przez Stację Biologiczną Wydziału Biologii UG

Rozpoczęła się pierwsza edycja nowej imprezy artystycznej: plener rzeźbiarski. Tegoroczne spotkanie przebiega pod hasłem „Wyspa w granicie” i zgromadzi rzeźbiarzy pracujących w tym materiale, m.in. prof. Wojciecha Sęczawę, Bogdana Markowskiego, Stanisława Gieradę. Rzeźby powstałe podczas pleneru będą eksponowane w przestrzeni publicznej Wyspy Sobieszewskiej. Wydarzenie jest współorganizowane przez Stację Biologiczną Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Czas: 17 września – 1 października 2017  

Miejsce: Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Ornitologów 26, Gdańsk-Górki Wschodnie (Wyspa Sobieszewska)

Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna – Wyspa Sobieszewska, Stacja Biologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, Miasto Gdańsk, Związek Harcerstwa Polskiego

Informacje od organizatorów:

W założeniu impreza będzie się odbywać w cyklu dwuletnim w różnych miejscach Wyspy – będącej fragmentem Gdańska o szczególnym charakterze, wymagającym przemyślanych działań, chroniących ją przed destrukcyjną eksploatacją walorów naturalnych i kulturowych. Plener ma szansę zaowocować uwiecznieniem walorów Wyspy Sobieszewskiej w formie wypowiedzi artystycznej w najtwardszym materiale rzeźbiarskim. Kultywowanie lokalnych związków między naturą, nauką i sztuką  jest jednym z postawionych przez organizatorów celów. Plener na Wyspie Sobieszewskiej nawiązuje do tradycji Wdzydzkiego Pleneru  Rzeźby, dlatego gościem specjalnym będzie Ewa Beyer-Formela – inicjatorka i organizatorka jego trzydziestu dwóch edycji. Impreza odwołuje się także do szerzej pojętego dziedzictwa rzeźbiarskiego Gdańska, zwłaszcza pracy twórczej takich postaci jak Franciszek Duszeńko, Stanisław Horno-Popławski, Alfred Wiśniewski czy prof. Adam Smolana.

 

Wydarzeniami towarzyszącymi imprezie będą: Dzień Otwarty, który odbędzie się 23 września w godz. od 11:00 do 15:00 oraz wernisaż wystawy poplenerowej w dniu 2 października o godz. 12:00.

 

Wydarzenia te będą okazją do przyjrzenia się efektom pracy rzeźbiarzy uczestniczących w plenerze i do rozmowy na jej temat. Spotkanie z gośćmi, w tym z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej, pozwoli artystom i organizatorom na wymianę myśli na temat artystycznego potencjału tego miejsca oraz na konsultację planów prezentacji powstałych w efekcie pleneru prac.

Patronat honorowy objęli: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Prezes Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków.

Więcej informacje :TUTAJ!

Zmarł Profesor Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB w Gdyni

Dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni:

„ Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora WSAiB prof. Jerzego Młynarczyka. Odszedł od nas 9 września i pozostawił żal i smutek. Profesor od 12 lat pełnił funkcję Rektora Uczelni skutecznie zarządzając jej rozwojem, a jednocześnie mocno angażował się w działalność dydaktyczną ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich swoich studentów. Życiorys Profesora jest bardzo bogaty i niezwykle trudno go skreślić w kilku zdaniach. Tym niemniej warto wiedzieć, że Profesor ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W młodości uprawiał koszykówkę, 112 razy wystąpił w reprezentacji Polski w tej dyscyplinie, w tym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960. Początkowo pracował jako radca prawny. Był profesorem doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 1958 uczył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, a od 1970 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 80. kierował Instytutem Morskim, był też wykładowcą Światowego Uniwersytetu Morskiego. Od 2004 roku był Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Specjalizował się w prawie morskim i międzynarodowym publicznym. Opublikował 14 książek i około 200 innych publikacji naukowych. W latach 1977–1981 pełnił funkcję prezydenta Gdańska. Sprawował też mandat posła na Sejm IV kadencji, wybranego w okręgu gdańskim z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pracował w Komisji Ustawodawczej. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP.

Żegnamy człowieka prawego, wielkiego serca i wspaniałego szefa traktującego zarządzanie uczelnią jako przygodę przeżywaną wspólnie ze współpracownikami. O dużym szczęściu mogą mówić ci, którzy przez wiele lat byli Jego bliskimi współpracownikami, gdyż mogli czerpać z wielu doświadczeń i wielkiej mądrości.  Żegnamy wielkiego przyjaciela studentów, dla których uczestnictwo w Jego wykładach było wielkim przeżyciem intelektualnym i poznawaniem teoretycznych jak i praktycznych aspektów prawa. Niezwykłe talenty oratorskie łączył Profesor w sposób mistrzowski w ogromną wiedzą i wielkim doświadczeniem prawniczym, które zdobył w wielu organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Odszedł od nas człowiek niezwykły!”

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego z obszaru Science-Technology-Society (STS) z dofinansowaniem z programu Erasmus+

Projekt z obszaru Science-Technology-Society (STS) pod kierownictwem dr hab. Sylwii Mrozowskiej z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+. ‘Energy for the future. European studies to challenges in the European Union’ (EUnergy) ma na celu rozwój dydaktyki i interdyscyplinarnych badań naukowych na temat wzajemnego wpływu społeczeństwa, polityki i kultury na badania i technologię. Głównym tematem projektu będą wybrane aspekty wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej UE.

– Obszar badań STS (W Polsce rozwijany m.in. przez Polskie Towarzystwo Oceny Technologii (PTOT)) postrzegamy bardzo szeroko, zakładając, że nauka i technologia oraz ich rozwój i zastosowania to problem polityczny, który może być zinstytucjonalizowany w bardzo różny sposób. Koncentrujemy się na podejściu ewaluacyjnym badań relacji technologia-społeczeństwo zorientowanym na analizę polityki. W dydaktyce chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na problematykę wartościowania technologii, która traktowana jest jako forma dyskursu politycznego odnoszącego się do relacji pomiędzy technologią, rynkiem, państwem i społeczeństwem obywatelskim – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik projektu ‘Energy for the future. European studies to challenges in the European Union’.

Innymi słowy relacje pomiędzy nauką i techniką a polityką nabrały szczególnego znaczenia ponieważ  stanowią największą siłę napędową rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Wiedza i technologia to „religie” współczesności. Rządy, inwestorzy podejmują decyzje poprzez instrumenty prawne i finansowe o kierunkach rozwoju ale też i ponoszą koszty w przypadku braku akceptacji społecznej lub negatywnych skutków oddziaływania technologii. Demokratyczne rządy, odpowiedzialny biznes muszą uwzględniać opinię społeczną i prognozować potencjalne społeczne ryzyka wprowadzenia technologii bowiem brak akceptacji może prowadzić do jej odrzucenia.

Projekt ‘Energy for the future. European studies to challenges in the European Union’ koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules, części programu Erasmus+: opracowaniu i udostępnieniu kursów dotyczących konkretnych kwestii UE istotnych dla absolwentów w ich życiu zawodowym oraz wspieraniu publikacji i rozpowszechnianiu wyników badań naukowych.

Cel pierwszy – edukacyjny

Zespół naukowców opracuje i przeprowadzi wykłady fakultatywne dla studentów Instytutu Politologii UG pt. „Lokalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej” oraz „Komunikowanie społeczne o środowisku”. Oba wykłady dotyczyć będą wybranych aspektów wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej UE. Ich treści zostaną opracowane przez dwuosobowe zespoły politologów i będą każdorazowo składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Opracowane zostaną również skrypty do zajęć zawierające nie tylko treści wykładów, ale i sugestie literaturowe, źródłowe i wskazówki dające możliwości samodzielnego pogłębienia wiedzy studentów z tego zakresu. Treści wykładów zostały dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy. Mają one wykształcić u studentów kompetencje potrzebne m.in. w instytucjach samorządowych, administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych, które są bardzo często wybierane przez absolwentów Instytutu Politologii UG jako miejsca pracy. Mowa m.in. o wskazywanych często przed pracodawców:  umiejętnościach komunikacyjnych niezbędnych do rozwiązywania konfliktów społecznych oraz wiedzy na temat lokalnego wymiaru polityk europejskich. Jest to związane m.in. z budzącymi opór społeczny propozycjami realizacji wielu inwestycji w zakresie energetyki z zastosowaniem nowych, nieznanych technologii energetycznych jak np. energia jądrowa, gaz z łupków czy odnawialne źródła energii. Naukowcy tłumaczą, że brak wiedzy i szerokiej debaty publicznej na ten temat prowadzi do różnych konfliktów. Podkreślają wagę kształcenia w tym zakresie tym bardziej, że województwo pomorskie jest wskazywane jako jedna z najlepszych lokalizacji dla inwestycji energetycznych.

Cel drugi – badawczy

Naukowcy planują również przeprowadzenie badań obejmujących identyfikację konfliktów lokalnych w związku z realizacją inwestycji energetycznych w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów na tle decyzji rządu polskiego o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej i ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej. W wyniku przeprowadzonych badań planowane jest opracowanie artykułu naukowego oraz wygłoszenie referatów na konferencjach i seminariach naukowych.

W ramach projektu zaplanowano również opracowanie i uruchomienie kursu e-learningowego pt. „Wyzwania polityczne dla obszaru Unii Europejskiej”, który zostanie przygotowany przez zespół politologów, zajmujących się wybranymi zagadnieniami integracji europejskiej. Będzie on prezentował wybrane wyzwania dla przyszłości procesu integracji europejskiej a tym samym promował studia europejskie wśród uczestników kursu. Kurs będzie obejmował 9 filmów 30-minutowych z wykładami eksperckimi oraz materiały dydaktyczne i literaturowe na temat omawianych zagadnień.

Zespół projektowy stanowią badaczki z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska, dr Beata Słobodzian i dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk. Kwota dofinansowania projektu to 22 495 EUR.

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu: TUTAJ!

Dla maturzystów poprawiających matematykę!

Maturzystów, którzy będą zdawać egzamin poprawkowy z matematyki w sierpniu zapraszamy na intensywne korepetycje przygotowujące do tego egzaminu pod nazwą Nocne Kucie. Spotkanie  jest bezpłatne, odbędzie się 17 i 18 sierpnia. Zapisy już trwają. Obowiązuje limit miejsc w grupie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zdać maturę poprawkową z matematyki przyjdź na nasze korepetycje. Zapraszamy do siedziby Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 7 (blisko SKM Gdynia Wzgórze Maksymiliana, w dniach 17 i 18 sierpnia.

Zajęcia poprowadzi mgr Patryk Kamiński, wykładowca akademicki, specjalizujący się w przygotowywaniu maturzystów do matury.
Podczas dwóch spotkań 4-godzinnych dowiesz się m.in. jakie błędy najczęściej popełniają maturzyści, jak możesz ich uniknąć, a także jak poprawnie odczytywać pytania i nie tracić cennych punktów.
Sierpniowe spotkania dla maturzystów pod nazwą „Nocne Kucie – intensywne korepetycje poprawkowe” Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego organizuje od wielu lat. Cieszą się one dobrymi wynikami.

Zgłoszenia, uwaga limit miejsc: wypełnij formularz znajdujący się : TUTAJ!

Więcej informacji: pod tel. 58 660 74 10

 

Sopocka Szkoła Wyższa odpowiada na oczekiwania rynku pracy

Trójmiejski rynek pracy potrzebuje finansistów i księgowych stąd oferta Sopockiej Szkoły Wyższej  przygotowującej pracowników dla trójmiejskich firm międzynarodowych.

Z uwagi na fakt, iż od kilku lat Trójmiasto utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji w Polsce dla branży BPO/SSC/IT,  bardzo dużym zainteresowaniem w Sopockiej Szkole Wyższej cieszy się kierunek Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia)  oraz Finanse i Rachunkowość według standardów ACCA (studia II stopnia i studia podyplomowe). Sopocka Szkoła Wyższa jako jedna z nielicznych Uczelni posiada akredytację ACCA. Uprawnienia zawodowe ACCA to jedne z najbardziej prestiżowych  kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniane przez pracodawców na całym świecie. Studenci Sopockiej Szkoły Wyższej na kierunku finanse i rachunkowość według standardów ACCA już teraz są rozchwytywani przez trójmiejskie Centra BPO/SSC/IT.

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA – Diploma in Accounting and Business.

Bardzo ścisła współpraca SSW z biznesem zaowocowała powstaniem BPO Education Center Sopockiej Szkoły Wyższej, której biuro mieści się w samej Olivia Business Centre. Uczelnia współpracuje m.in. z firmami takimi jak: Bayer, Thyseenkrupp, DNV, Arla, Kemira.

Profesjonalne szkolenia z branży finansowej warte 3500 zł zupełnie za darmo dla studentów SSW !

Zostając studentem SSW kierunku Finanse i Rachunkowość studenci mają możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w prestiżowym  144 godzinnym kursie na poziomie menedżerskim – Global Business Services Qualification. Tylko dla studentów SSW koszt kursu  to  O zł. Rzeczywista wartość kursu to aż 3500 zł! Kurs kończy się certyfikatem. Studiując w SSW, studenci mają ogromne szanse na podniesienie kompetencji do najwyższego poziomu  i bycie konkurencyjnymi na rynku pracy.

Sopocka Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, oprócz dodatkowych certyfikowanych kursów i szkoleń,  zaoferowała studentom studiów II stopnia finanse i rachunkowość podniesienie kompetencji językowych  w ramach programu studiów. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci studiów II stopnia będą mieli zwiększona liczbę godzin nauki języka obcego. To wyjątkowa okazja dla osób pragnących podnieść swoje kompetencje językowe i pracować w międzynarodowym otoczeniu biznesowym.

Sopocka Szkoła Wyższa oferuje studentom możliwość wzięcia udziału w licznych kursach i szkoleniach finansowanych w całości przez Unię Europejską. W sumie studenci maja do wyboru kilkadziesiąt kursów m.in.: Kurs użytkowania programu MICROSOFT DYNAMICS – Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), Szkolenie z grafiki użytkowej (ADOBE), Szkolenie z modelowania 3D i wizualizacji (SKETCH UP), Specjalistyczne kursy języka obcego (angielski i niemiecki) itp. Każdy student może wykorzystać kwotę do 15 tyś. zł na wybrane kursy i szkolenia.

Przy Sopockiej Szkole Wyższej działa również Konwent Pracodawców wspierający Uczelnię w tworzeniu programów studiów spełniających wymogi dzisiejszych pracodawców oraz zapewnieniu praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów. To głos doradczy praktyków biznesu, który współtworząc programy studiów sprawia, że absolwent uczelni jest przygotowany do tego, aby sprostać wymagającemu rynkowi pracy. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele największych firm Pomorza m.in.  Agencji Rozwoju Pomorza, Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Pracodawców Pomorza, CUW Energa S.A, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, HK Finance Sp. z o.o, Grupy LOTOS S.A i wielu innych.

Drugim kierunkiem, cieszącym się popularnością w Sopockiej Szkole Wyższej jest kierunek  Business & Languages. B&L to międzynarodowa ścieżka edukacyjna  o profilu praktycznym, łącząca w sobie naukę dwóch języków obcych z wybraną specjalizacją biznesową. Studia te skierowane są do osób, które pragną zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne  w prowadzeniu biznesu na rynkach globalnych lub do pracy w organizacjach międzynarodowych. Ostatni semestr studiów realizowany jest w firmach z branży  zgodnej z wybraną przez studenta specjalizacją (tzw. gwarantowana praktyka).

W ramach kierunku Business & Languages oferowane są specjalności:  rachunkowość korporacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, international business oraz zarządzanie turystyką.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to z kolei nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. SSW w ramach kierunku oferuje specjalności: budownictwo, projektowanie systemów IT, elektroenergetyka, logistyka. 

Sopocka Szkoła Wyższa jako jedyna uczelnia niepubliczna na Pomorzu kształci na kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka – studia I i II stopnia), Architektura Krajobrazu, Architekturę Wnętrz (studia I stopnia i studia podyplomowe).

Owocna współpraca Sopockiej Szkoły Wyższej z biznesem jest szeroko doceniana przez Pracodawców Pomorza a Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Teresa Martyniuk nagrodzona została Złotym Medalem Pracodawców.

Więcej informacji o SSW znajdziecie : TUTAJ!

V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” – wydarzenie adresowane do wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów oraz każdego, kto jest zainteresowany poszukiwaniem inspiracji do budowania przestrzeni edukacyjnej przyjaznej studentowi.

8-9 czerwca 2017  – Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

Organizatorem wydarzenia jest : Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ideatorium to forum służące wymianie doświadczeń, pomysłów i poglądów dotyczących kształcenia akademickiego, a także czerpaniu inspiracji i motywacji do działania w obszarze dydaktyki akademickiej.

W programie konferencji, oprócz trzech sesji „Ideatorium”, odbędą się także:

 • wykład pt. „Dlaczego warto wierzyć w studenta?”
 • debata ekspercka pt. „Marketing w sali wykładowej – czy i jak się sprzedać?”
 • sesja plakatowa
 • trzy sesje warsztatowe
 • wieczór integracyjny

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw.

Wiceprzewodniczący: dr Wojciech Glac

Członkowie: dr hab. Piotr Rutkowski, dr Iwona Majcher, mgr Paulina Kozina, mgr Elżbieta Grochocka mgr Natalia Olędrzyńska, mgr Katarzyna Wszałek-Rożek, mgr Arkadiusz Działoszewski

Konferencja odbywa się pod patronatem Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. nadzw.

Szczegółowy program, opłaty konferencyjne i inne informacje znajdują się : TUTAJ.

Poleca StudentTrojmiasto.pl

Ciekawy tydzień na Uniwersytecie Gdańskim od 5-11 czerwca 2017

Zapowiedź wydarzeń na dni od 5-11 czerwca 2017 :

5 czerwca (poniedziałek)

 • „Biologia współczesna”: wykład pt. „Możliwości rozwoju kariery zawodowej w korporacjach i firmach farmaceutycznych, CRO, sprzętu medycznego, żywności prozdrowotnej i biotechnologicznych, dla absolwentów kierunków life science” dr Łukasza Kopczyńskiego oraz wykład pt. „Chemia teoretyczna w biologii molekularnej” dr Artura Giełdonia z Wydziału Chemii UG

godz. 10:00, Wydział Biologii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, Aula C/105

 • Spotkanie Centrum Tutorów UG m.in. podsumowujące projekt z realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych

godz. 16:00-20:00, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, sala 361

6 czerwca (wtorek)

 • Wykład pt. „Historia biblijnej egzegezy patrystycznej – przypadek Tykoniusza” prof. UKSW, dr hab. Dominiki Budzanowskiej-Weglendy

godz. 10:30, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, s. 4.65

7 czerwca (środa)

 • Konferencja pt. „Słowotwórstwo apelatywne i onomastyczne”

godz. 9:00-16:00, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 • Seminarium z okazji 620-lecia osiedlenia Tatarów w Polsce

godz. 12:00-13:30, Rektorat UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, sala 612

 • Dyskusja panelowa pt. „Jak do jeża – dorośli wobec sztuki dla dzieci”

godz. 13:00, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, S 203

 • Recital Bartosza Bernera ‘Let’s fall in love’

godz. 19:00, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Sala Teatralna

 • Spektakl pt. „Wyludniacz”

godz. 19:00, ACK UG „Alternator”, Gdańsk, Wita Stwosza 58, sala 41

8 czerwca (czwartek)

 • V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

do 9 czerwca, Biblioteka Główna UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

 • Wykład pt. „Co kształtuje jakość otaczającego nas powietrza?” dr hab. Anity Lewandowskiej, prof. nadzw. Instytutu Oceanografii UG

godz. 17:00, budynek Wydziału Nauk Społecznych UG i Instytutu Geografii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S209

 • Promocja książki pt. „Światy Cyganów. Problemy Romów” – rozmowa z prof. Cezarym Obracht-Prondzyńskim, dr Joanną Talewicz-Kwiatkowską i prof. Lechem Mrozem

godz. 18:00, Ratusz Staromiejski, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35

9 czerwca (piątek)

 • Spektakl „Moje życie królicze”

godz. 19:00, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Sala Teatralna

 

Poleca Portal StudentTrojmiasto.pl

Kampus COOLtury 2017 na Uniwersytecie Gdańskim

Gry rekreacyjne i planszowe, quiz z nagrodami, warsztaty improwizacji, koncert zespołu FMR oraz finał akcji „Kręć kilometry dla UG”, w której główną nagrodą jest rower – wszystkie te atrakcje czekają na uczestników Kampusu COOLtury 2017. Wydarzeniu będzie towarzyszyć zbiórka darów dla Jodłowego Domu – Gdańskie Domy dla Dzieci. Wstęp wolny. Zapraszamy : 31 maja 2017, godz. 10:00-15:00  – tereny zielone Uniwersytetu Gdańskiego (między Wydziałem Filologicznym a Biblioteką Główną), Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53/55

Organizatorzy: Grupy projektowe „Wehikuł Czasu” i „WężoLisy” ze specjalności Animacja Kultury na kierunku Kulturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”

Podczas tegorocznego Kampusu COOLtury, który odbędzie się 31 maja organizatorzy zaplanowali atrakcje, dzięki którym poprzez zabawę uczestnicy będą mogli wrócić do czasów dziecięcych, ale również podarować coś najmłodszym. Podczas całego wydarzenia będzie trwała zbiórka darów dla Jodłowego Domu –  Gdańskie Domy dla Dzieci – szczególnie potrzebne są kosmetyki i przybory kosmetyczne (szampony, żele pod prysznic, dezodoranty, kremy, balsamy do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, chusteczki nawilżane), puzzle, modele do sklejania, materiały plastyczne.

 

Plakat i program na stronie: TUTAJ.

Tomasz Schreiber, najmłodszy profesor nadzwyczajny Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu – wspomnienie…

Jak żagiew – Wspomnienie o Tomku Schreiberze ( na zdjęciu z żoną Agnieszką ) prof. dr hab. Adam Jakubowski – marzec 2011 roku :

„Już ponad trzy miesiące nie ma wśród nas dra hab. Tomasza Schreibera, profesora naszej
uczelni od 2009 roku. Zmarł 1 grudnia 2010 roku, po wielu latach walki z nieubłaganą chorobą. I
po intensywnym i pełnym sukcesów życiu. Gdy sukcesów jest wiele, pojawia się zawsze pokusa,
aby wspomnienie o zmarłym stało się po prostu kronikarskim ich zapisem.
Jednak gdy ktoś wybitny umiera w wieku 35 lat, w rozkwicie sił twórczych, równie fascynująca, co
lista osiągnięć, jest historia kształtowania się jego osobowości – fakty i opinie są jeszcze świeże,
jeszcze nie odeszły w zapomnienie. Tak się złożyło, że uczestniczyłem, w różnym charakterze, w
najważniejszych wydarzeniach naukowego życia Tomka. Dlatego zdecydowałem się na swoisty
eksperyment: zacytowanie fragmentów swoich opinii o pracy naukowej i działalności dra hab.
Tomasza Schreibera.
W przygotowanym 14 października 2002 roku poparciu wniosku dra Tomasza Schreibera o
stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, pisałem m.in. Rozwój dr. Tomasza Schreibera mam
przyjemność obserwować, a niekiedy i stymulować, od początku jego studiów na Wydziale
Matematyki i Informatyki UMK, tj. od roku 1994. Nie zawaham się stwierdzić, że dr Tomasz
Schreiber jest najbardziej utalentowanym młodym matematykiem, z jakim było mi dane
współpracować. Stanowi on niezwykłe połączenie przenikliwego i oryginalnego umysłu z
nadzwyczaj aktywną osobowością.
Na studiach zjawił się opromieniony sławą złotego medalisty międzynarodowej olimpiady
matematycznej w 1994 roku. Dla niego i kilku innych bardzo dobrych studentów, których mieliśmy
szczęście przyjąć na studia w 1994 roku, został przygotowany specjalny tok studiów
indywidualnych, który pozwolił tym wybitnym jednostkom zrealizować w czasie studiów sporą część
programu studiów doktoranckich i podjąć badania naukowe.
Osiągnięcia dr. Schreibera były wielokrotnie doceniane. W latach 1995 – 1999 był on
trzykrotnym stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. W 1998 roku został uznany za najlepszego
studenta UMK. W 1998 roku przebywał przez 3 miesiące na stypendium fundacji Stefana Batorego
w Oxfordzie (wygrywając konkurs). Jego praca magisterska pt. ,,Estymacja nośników
wielowymiarowych rozkładów jednostajnych metodą największej wiarogodności” uzyskała w 1999
roku I nagrodę w konkursie organizowanym przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa
Matematycznego na najlepszą prace z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. W
2000 r. uzyskał prestiżowe stypendium im. S. Saksa, przyznawane przez środowisko wrocławskie
najbardziej obiecującym młodym matematykom.
We wrześniu 2001 r., po niespełna dwóch latach od podjęcia pracy na UMK, miała miejsce
publiczna obrona pracy doktorskiej mgra T. Schreibera, noszącej tytuł ,,Losowe zbiory domknięte:
twierdzenia graniczne, wielkie odchylenia i zastosowania statystyczne” (promotorem był prof. A.V.
Nagaev). Będąc jednym z recenzentów tej pracy, wnioskowałem o jej wyróżnienie. Tak się też
stało: dr Schreiber uzyskał w 2002 indywidualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W
swojej recenzji zwracałem uwagę na specyficzny charakter pracy doktorskiej dra Tomasza
Schreibera, stwierdzając, iż praca (…) to raport z zakrojonych na szeroką skalę badań, których
wspólnym mianownikiem są asymptotyczne własności rozkładów losowych struktur
geometrycznych. Raport zawierający wielką rozmaitość wątków, motywacji i przykładów, w pełni
ukazujący erudycję i perfekcję techniczną autora. Podkreślałem również, iż (…) w prezentacji, czy
to stanu wiedzy na temat danego zagadnienia, czy własnych wyników, mgr Schreiber zawsze
zachowuje wysoki poziom merytoryczny i wielką jasność i precyzję wykładu, dając tym samym
dowody swojej dojrzałości matematycznej.
Dr Tomasz Schreiber uzyskał stypendium FNP na rok 2003. W opinii wspierającej jego starania
o przedłużenie stypendium na rok 2004 stwierdzałem m.in.: W ciągu minionego roku z uwagą
obserwowałem działalność doktora Tomasza Schreibera i z uznaniem mogę stwierdzić, że w
najmniejszym stopniu nie zwalnia on tempa rozwoju naukowego i że staje się coraz dojrzalszym
matematykiem, a także interesującym człowiekiem.
Zainteresowania naukowe dra Schreibera w początkowym okresie jego rozwoju siłą rzeczy
dotyczyły zagadnień bliskich tematyce badawczej promotora, prof. A.V. Nagajewa. Jednak już w
pracy doktorskiej wyraźnie zaznaczył się silny trend w kierunku związków badanych modeli z
zastosowaniami fizycznymi. Ten trend był z powodzeniem kontynuowany w minionym roku i, jak się
wydaje, w najbliższej przyszłości powinien doprowadzić do ukształtowania się w pełni dojrzałego
profilu badawczego dra Tomasza Schreibera.
W okresie otrzymywania stypendium FNP, dr Schreiber przebywał m.in. w USA, na zaproszenie
znanych matematyków D. Masona i J. Yukicha. Szczególnie współpraca z Yukichem, uznanym
autorytetem, reprezentującym podobną tematykę i styl uprawiania matematyki, może odegrać
wielką rolę w dalszym rozwoju naukowym dra Tomasza Schreibera. Warto zwrócić również uwagę
na fakt zainicjowania wspólnych badań z P. Calką z Uniwersytetu Paryż V. Fakt przygotowywania
wspólnych publikacji wskazuje na opanowanie przez dra Schreibera umiejętności współpracy z
innymi matematykami, co dotychczas było, w pewnym sensie, jego słabszą stroną (na łącznie 17
przygotowanych prac, jedynie 3 są współautorskie, mimo wielu kontaktów zagranicznych).
Tematyka badań prowadzonych przez dra Schreibera jest bardzo trudna i w większości dotyczy
zagadnień z pogranicza matematyki i fizyki matematycznej i statystycznej, co wymaga rozległej
wiedzy i wysokiej kultury matematycznej. Cieszę się, że mimo to w duchu pozostaje on probabilistą,
o czym świadczą uzyskane w minionym roku ciekawe wyniki poświęcone wielokątnym polom
Markowa na płaszczyźnie. (…)
Jest w najwyższym stopniu godne podkreślenia, że mimo wielkiego zaangażowania w badania
naukowe, dr Schreiber pozostaje lubianym i aktywnym członkiem społeczności wydziałowej, o
nieskazitelnej opinii. Władze Wydziału stopniowo powierzają mu coraz bardziej odpowiedzialne
zadania dydaktyczne (wykład ,,Wstęp do Teorii Prawdopodobieństwa”), a w anonimowej ocenie
ankietowej zajęć studenci stawiają mu wysokie noty. Jednocześnie dr Schreiber już drugi rok
przewodzi grupie młodych pracowników i studentów przygotowujących i prowadzących stoisko
wydziałowe podczas tzw. ,,Promocji uniwersyteckiej”, przeznaczonej dla kandydatów na studia. Dr
Schreiber stał się również głównym organizatorem warsztatów matematycznych, regularnie
odbywających się w Toruniu w ramach zajęć Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (ostatnio w
dniach 27-29 listopada 2003 r.). Mamy więc tutaj do czynienia z harmonijnie rozwijającą się
osobowością młodego naukowca i nauczyciela akademickiego.
Jako rozprawę habilitacyjną ,,Prawa wielkich odchyleń i twierdzenia graniczne w geometrii
stochastycznej i dla geometrycznych modeli mechaniki statystycznej” dr Tomasz Schreiber
przedstawił cykl 8 prac opublikowanych w znakomitych (The Annals of Probabilisty, Journal of
Statistical Physics) i bardzo dobrych (Advances in Applied Probability, Stochastic Processes and
their Applications, Reports on Mathematical Physics) czasopismach o zasięgu międzynarodowym:
W ramach rozprawy badane były asymptotyczne własności trzech klas modeli geometrii
stochastycznej:
• modele Boole’a i gaz Widoma-Rowlinsona;
• modele losowego pakowania sekwencyjnego;
• wielokątne pola Markowa.
W złożonej 16 stycznia 2007 roku recenzji rozprawy habilitacyjnej Tomasza Schreibera
stwierdzałem m.in. Uzyskane rezultaty dla modeli boole’owskich pozwalają wywnioskować znane
wyniki np. o asymptotyce objętości wypełnienia kuli przez otoczki wypukłe procesów punktowych,
ale nie na tym polega ich znaczenie. Okazuje się, że na poziomie ogólności rozważanym przez dr.
Schreibera wiele ważnych zagadnień związanych np. z komórkami Voronoia łatwo może być
sprowadzonych do modeli boole’owskich za pomocą odpowiednich manipulacji o charakterze
geometrycznym, z wielka swobodą dokonywanych przez habilitanta.
Dla losowego pakowania sekwencyjnego rozprawa podaje prawa wielkich odchyleń dla miar
empirycznych zbudowanych na środkach kul przyjętych w procesie pakowania. Uzyskane rezultaty
oparte są na wykorzystaniu kolejnego wachlarza bardzo zaawansowanych technik związanych m.in.
z tzw. funkcjonałami stabilizującymi.
Trzecia klasa badanych w rozprawie modeli – wielokątne pola Markowa – wywodzi się z pracy
Araka z początku lat osiemdziesiątych. Teoria takich pól rozwijana była m.in. w pracach Araka,
Surgailisa i Clifforda i zawsze cieszyła się opinią bardzo trudnej technicznie.
Wielokątne pola Markowa to rodziny losowych konturów wielokątnych na płaszczyźnie, których
oddziaływanie zadane jest zakazem przecięć międzykonturowych i samoprzecięć. Pokolorowanie
konturów dwoma barwami (np. czarne – białe) i interpretacja obszarów jednokolorowych jako
punktów o wspólnej magnetyzacji wykazuje graficzne podobieństwo typowej realizacji
wielokątnego pola Markowa z obrazami uzyskanymi jako realizacje dwuwymiarowego, kratowego
modelu Isinga. Jednak w odróżnieniu od modelu Isinga, wielokątne pola Markowa maja ciągłą
(niekratową) naturę oraz są izometrycznie niezmiennicze. Główny wynik uzyskany w rozprawie w
odniesieniu do wielokątnych pól Markowa, to niezwykle zaawansowane twierdzenie o separacji
fazowej (twierdzenie typu Dobrushina-Kotecký’ego-Shlosmana), charakteryzujące geometrię
krzywych międzyfazowych w dziedzinie przejścia fazowego w zespołach mikrokanonicznych
wymuszających dominację wybranej fazy (obserwuje się wówczas agregację fazy dominowanej,
tworzącej „kroplę”, lub „ciało Wulffa”, której geometrię również opisano).
Podsumowując, rozprawa habilitacyjna dr. Tomasza Schreibera jest niezwykle bogata w
rezultaty i z powodzeniem mogłaby stanowić podstawę dla przynajmniej dwóch rozłącznych
rozpraw habilitacyjnych. Aktualna i oryginalna tematyka badawcza, głębokość badań, maestria
autora w posługiwaniu się szerokim wachlarzem zaawansowanych, współczesnych technik z
obszaru geometrii stochastycznej, twierdzeń granicznych teorii prawdopodobieństwa i fizyki
statystycznej, wreszcie łatwość i intuicja, z jaką autor wykrywa związki między odległymi na pozór
zagadnieniami, czynią z rozprawy dzieło wyjątkowe. (…)
Nie ulega wątpliwości, że w osobie dr. Tomasza Schreibera mamy do czynienia z wyjątkowo
utalentowanym i dynamicznym matematykiem, o wielkiej rozległości zainteresowań i imponujących
umiejętnościach technicznych, który mimo młodego wieku osiągnął już wiele w matematyce, i który
w przyszłości odniesie jeszcze wiele sukcesów.
To nie były puste komplementy. W tej chwili wyniki Tomasza Schreibera dotyczące
funkcjonałów stabilizacyjnych geometrii stochastycznej uznawane są za przełomowe. Jego
osiągnięcia w zakresie geometrii stochastycznej zostały uhonorowane poprzez powierzenie Mu
przygotowania rozdziału pt. „Limit Theorems in Stochastic Geometry”, wchodzącego w skład
monografii „New Perspectives in Stochastic Geometry”, opublikowanej w 2010 roku przez Oxford
University Press. Ta monografia, której edytorami byli Wilfrid S. Kendall (nb. obecny prezydentelekt
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability) i Ilya Molchanov, będzie
wytyczać trendy rozwojowe geometrii stochastycznej w ciągu najbliższych lat! A rezultaty nt.
wielokątnych pól Markowa stanowiły treść prestiżowego wykładu
na 28th European Meeting of Statisticians 2010 w Pireusie (Grecja), gdzie Tomaszowi Schreiberowi
została powierzona rola „Special Invited Speaker”.
Aż pewnego dnia nadszedł czas recenzji ostatecznych. Na wieść o śmierci prof. Tomasza
Schreibera wyrazy współczucia przekazali na ręce rodziny i moje matematycy z Polski i ze świata,
z USA, Francji, Niemiec, Holandii, Czech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a nawet z Australii, choć
Tomek nigdy tam nie był
.
Prof. Stanisław Kwapień z Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk, pisał: Drogi Adamie, chciałbym na twoje ręce przekazać dla Katedry Teorii
Prawdopodobieństwa, jak i dla wszystkich znajomych w Uniwersytecie Toruńskim, wyrazy
współczucia z powodu śmierci Tomka. Jest nam tu wszystkim ogromny żal z tego powodu.
Pamiętamy jego referaty na naszym seminarium, jego zapał i ogromne możliwości. Było jasne, że
przed nim wspaniała przyszłość w nauce i że stanie się on w niedługim czasie filarem polskiej
probabilistyki. Widać Pan Bóg potrzebował go bardziej.
Prof. Joseph Yukich z prestiżowego Lehigh University (Bethlehem, USA) napisał: It was a
great privilege and honor to collaborate with Tomasz. He was a source of great mathematical
inspiration and I learned an enormous amount from him, thanks to his patience and immense
kindness. As much as I feel privileged to have known Tomasz on a mathematical level, I feel even
more blessed to have known him as very good friend. As much as anything else, Tomasz taught me
’til the very last a lot about life, including love, honor, and, courage. His optimism and spiritual
strength shall live on … they shall live on in Bethlehem, in the department of mathematics at Lehigh
University, and in my home and heart.
Podczas ceremonii pogrzebowej w kościele w Grębocinie, 4 grudnia 2010 roku, przyszło mi
pożegnać Tomka Schreibera, swoją dumę i następcę. Kiedy w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych Tomek postanowił przystać do naszego zespołu, moje życie doznało
nieoczekiwanego dopełnienia. Nie tylko dlatego, że pojawił się wspaniały lider naukowy, który miał
zastąpić nas, starszą generację, ale również dlatego, że moja ówczesna działalność, wszystkie te
remonty, zakupy wyposażenia, walka o fundusze, cała ta krzątanina organizacyjna, nabrały nagle
dodatkowego sensu: oto byłem po to, aby tworzyć warunki do pracy i pomagać komuś większemu
od siebie.
Tomek wspaniale odpłacał za okazane zaufanie. Przemierzał matematykę, informatykę i fizykę
na kształt żagwi, sypiąc wokół iskry błyskotliwych pomysłów i rozjaśniając mroki bezradnej
niewiedzy. I jak żagiew zgasł nagle.
Ale zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach jego pogoda ducha, uczynność, skromność
i odwaga, z jaką przez wiele lat zmagał się z chorobą. Będziemy pamiętać: Żył wśród nas człowiek
wyjątkowy.”

Tydzień na Uniwersytecie Gdańskim od 29.05 – 4.06.2017

Zapowiedź wydarzeń 29.05 – 4.06.2017 :

29 maja (poniedziałek)

 • „Biologia współczesna”: wykład pt. „Zebra finch on a diet – new insights in physiological flexibility of fasting” dr hab. Joanny Rutkowskiej z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

godz. 10:00, Wydział Biologii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, Aula C/105

 • Konferencja naukowa TranSopot2017 pt. „Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku”

do 31 maja, Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie inspiracje i innowacje”

godz. 9:00-17:00, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

 • Neptunaliowe Kino – pokazy filmów w ramach Neptunaliów 2017

godz. 20:00, Klub Studencki Ygrek, Gdańsk, ul. Polanki 65

Kolejne wydarzenia (w tym koncerty plenerowe): 30 maja, 2 czerwca, 3 czerwca

Program: TUTAJ.

31 maja (środa)

 • Kampus COOLtury 2017

godz. 10:00-15:00, tereny zielone Bałtyckiego Kampusu UG (między Wydziałem Filologicznym a Biblioteką Główną UG), Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53/55

 • Centrum Doskonałości RECOURSE

godz. 13:00, Instytut Geografii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala B 214

Kolejny termin: 28 czerwca

Informacje: TUTAJ.

2 czerwca (piątek)

 • weekend literacki festiwalu Miasto Słowa 2017 z udziałem pracowników UG

do 3 czerwca, Gdynia, różne lokalizacje

Informacje: TUTAJ.

 • XIII ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA współorganizowana przez Katedrę Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

do 3 czerwca, Pelplin, Aleja Cystersów 2, Collegium Marianum w Pelplinie

 • X Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego: Prawo humanitarne wobec wyzwań XXI wieku

godz. 10:00-16:00, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

 • Carmina Burana – koncert w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Bałtyckiej

godz. 19:00, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1

3 czerwca (sobota)

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie

logopedycznej”

godz. 8:30, Katedra Logopedii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58

Poleca Portal StudentTrojmiasto.pl

„Diabelski” storczyk odkryty przez naukowców z UG wśród najciekawszych nowych gatunków 2017

W 2017 roku w gronie Top 10 New Species znalazł się Telipogon diabolicus (Orchidaceae) czyli
„diabelski” storczyk odnaleziony podczas prac terenowych prowadzonych przez dr Martę Kolanowską z Uniwersytetu Gdańskiego w południowej Kolumbii. Roślina trafiła do zestawienia razem z m.in. pająkiem nazwanym Eriovixia gryffindori, przypominającym kapelusz Godrica Gryffindora z Harry’ego Potter oraz morskim robakiem Xenoturbella churro, który zyskał nazwę dzięki podobieństwu do hiszpańskiego deseru – churro.

Aby uczcić urodziny ojca taksonomii, Karola Linneusza, College of Environmental Science and Forestry, najstarsza i najbardziej prestiżowa instytucja w Stanach Zjednoczonych badająca środowisko, co roku zestawia listę Top 10 New Species obejmującą dziesięć najciekawszych nowych gatunków odkrytych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W 2017 roku w gronie tym znalazł się Telipogon diabolicus (Orchidaceae) czyli „diabelski” storczyk odnaleziony podczas prac terenowych prowadzonych przez dr Martę Kolanowską z Uniwersytetu Gdańskiego w południowej Kolumbii. Nazwa tej orchidei nawiązuje do budowy prętosłupa (struktura generatywna powstała ze zrośnięcia słupka i pręcika), który przypomina głowę diabła. Gatunek ten został zaklasyfikowany jako krytycznie zagrożony ze względu na lokalizację jedynej znanej populacji T. diabolicus w pobliżu drogi oraz wrażliwość wysokogórskich formacji roślinnych na zmiany klimatu.

Nieznany wcześniej gatunek opisali dr Marta Kolanowska i prof. Dariusz L. Szlachetko z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG we współpracy z Ramiro Medina Trejo (Kolumbia).

Od ponad 10 lat różnorodność, systematyka i biogeografia andyjskich storczyków są zagadnieniami badanymi przez pracowników i doktorantów Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, którzy opisali ponad 100 nieznanych wcześniej gatunków południowoamerykańskich orchidei. Ponad 500 gatunków roślin, przede wszystkim storczykowatych (Orchidaceae) liczy ekspozycja na Wydziale Biologii UG. Są to gatunki charakterystyczne przede wszystkim dla obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Rośliny zgromadzone w kolekcji stanowią cenny materiał do badań naukowych z zakresu morfologii, histologii, fenologii oraz taksonomii roślin, w tym taksonomii molekularnej.

Telipogon diabolicus

Najbardziej intrygującym pytaniem dotyczącym T. diabolicus pozostaje aspekt jego zapylania. Dotychczasowe badania wskazują, że u storczyków z rodzaju Telipogon pyłkowiny przenoszone są przez owady podczas pseudokopulacji (pyłkowiny zostają przyczepione do ciała samca owada gdy ten próbuje kopulować z kwiatem przypominającym mu samicę), jednak nie opublikowano do tej pory materiałów potwierdzających to założenie. Niezwykle ciekawe byłoby zaobserwować insekta, któremu „diaboliczny” prętosłup przypomina samicę jego gatunku.

Po opublikowaniu w zeszłym roku informacji na temat odkrycia „diabelskiej orchidei” w serwisie EurekAlert! oraz w sekcji ‘Speaking of Science’ prowadzonej przez the Washington Post, storczyk błyskawicznie zdobył niezwykłą „popularność” w mediach.

Warto dodać, ze wiele gatunków storczyków przypomina swoim wyglądem różne zwierzęta czy postaci. Dobrymi przykładami są Dracula simia przypominająca małpę, Ophrys bomybliflora przypominająca śmiejącego się trzmiela czy Habenaria radiata przypominającą czaplę białą.

Pełna lista 10 najciekawszych nowych gatunków 2017: TUTAJ.

Gratulacje od Portalu StudentTrojmiasto.pl

Spotkanie z kryminalistyką w WSAiB w Gdyni.

Spotkanie z kryminalistyką

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza 27 maja      2017 r. na zajęcia praktyczne z techniki kryminalistycznej w ramach spotkania z kryminalistyką. Warsztaty poprowadzą technicy kryminalistyki.

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich pasjonatów kryminalistyki, którzy chcieliby zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności. Wstęp wolny.

W programie:
1. zajęcia z daktyloskopii;
2. wykorzystanie mikroskopów w badaniach śladów np. śladów biologicznych i mechanoskopijnych;
3. tworzenie portretów pamięciowych;
4. zapoznanie z traseologią, mechanoskopią; fotografią kryminalistyczną;
5. badania z zakresu broni palnej – balistyki.

GDZIE I KIEDY:
Data: 27 maja 2017 r.
Godzina: 10.00 – 13.00
Miejsce: sala 6, WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7

Poleca Zespół Portalu StudentTrojmiasto.pl

Wampiriada na Uniwersytecie Gdańskim

Akcja honorowego studenckiego krwiodawstwa w całej Polsce

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na finał projektu Wampiriada – akcji honorowego studenckiego krwiodawstwa organizowanej cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie całego kraju.

Czas i miejsce:

 • wtorek (23.05.2017) – Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
 • środa (24.05.2017) – Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
 • czwartek (25.05.2017) – Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

Wszystkie pobory odbywają się w godzinach 9:00 – 14:00

Pierwsza Wampiriada odbyła się w 2000 roku w Krakowie i została zorganizowana przez Przemysława Miłonia na Politechnice Krakowskiej. Z czasem akcja cieszyła się coraz większą popularnością. Od tego momentu Wampiriada odbywa się regularnie zazwyczaj dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

Wampiriada na Uniwersytecie Gdańskim jest projektem organizowanym przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Misją akcji jest nie tylko organizowanie poborów na uczelniach, ale także zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat samego krwiodawstwa. Wampiriada pokazuje, że poprzez honorowe krwiodawstwo oddajemy coś, co nic nas nie kosztuje, a dla biorcy może być bezcennym darem życia. NZS promuje te wartości nie tylko w ośrodkach akademickich, ale też wśród obywateli miast, w których odbywają się akcje.

Na krwiodawców czekają czekolady oraz dodatkowe upominki.

Polecamy Zespół Portalu StudentTrojmasto.pl

Sztuka wyboru – warsztaty i spotkania. Studia Podyplomowe WSAiB w Gdyni.

Sztuka wyboru – warsztaty i spotkania w ramach Dnia Otwartego Studiów Podyplomowych

Już 8 czerwca 2017 r. w Gdyni  odbędzie się event „Sztuka wyboru”, podczas którego skupimy się na osiąganiu swoich celów, realizowaniu marzeń i planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego. W programie m.in. bezpłatne warsztaty rozwojowe. Zapraszamy do WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7.

W ramach eventu „Sztuka wyboru” odbędzie się spotkanie z Robertem Celińskim, biegaczem ekstremalnym, startującym w Tenzing Hillary Everest Maraton – najtrudniejszym i najwyżej organizowanym biegu na świecie. Wydarzenie rozpocznie projekcja filmu „Chasing the breath” („W pogodni za oddechem”), dokumentu ukazującego treningi oraz mentalne przygotowania Roberta do startu w maratonie na Evereście.  To obowiązkowa pozycja nie tylko dla sportowców, ale również dla osób, które marzą o zdobyciu swojego własnego Everestu, przekraczaniu barier oraz spełnianiu marzeń. Pokaz filmu „Chasing the breath” („W pogodni za oddechem”) rozpocznie się o godz. 17.00 obowiązują bilety, do zakupienia w serwisie evenea.

Podczas trwania eventu „Sztuka wyboru” dostępne będą bezpłatne strefy eksperckie, w których porozmawiać będzie można z opiekunami z doradcami biznesowymi, coachami, liderami kierunków studiów podyplomowych. Każdy ma swoje osobiste cele, plany i marzenia. Zachęcamy do inwestowania w swój rozwój, zdobywania szczytów i podejmowania odważnych wyborów. Wstęp do stref eksperckich jest bezpłatny. Start o godz. 18.00

W ramach „Sztuki wyboru” szczególnie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach w zakresie rozwoju osobistego i kariery.  Szkolenia będą okazją do zwiększenia kompetencji i umiejętności, ale również sprawdzenia, w jakim kierunku warto dalej się rozwijać. Warsztaty, prowadzone przez partnerów biznesowych studiów podyplomowych, rozpoczną się o godz. 18.30, obowiązują zapisy: TUTAJ.

PROGRAM WARSZTATÓW

Jak wykorzystać najnowsze badania nad mózgiem do budowania własnego, dochodowego biznesu? Anna Urbańska, Paweł Jarząbek / NEUROBIZNES / sala 211

Dlaczego Social Media nie sprzedają? Sylwester Budzelewski / SOCIAL MEDIA W BIZNESIE / sala 210

Jakim chcę być liderem i czy jest to mój wybór? Jowita Spychalska, Anna Flis / PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE / ZARZĄDZANIE I OPTYMALIZACJA DLA BRANŻY BPO/SSC / sala 223

Jeśli nie ma mnie/mojego biznesu w internecie to…? Marta Szadowiak / MARKETING I PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE / sala 222

Jak efektywnie realizować swoje cele? Piotr Godleś / LIFE & BUSINESS COACHING / sala 224

Jak wystartować w biznesie? Marta Dietrich / START-UP W BIZNESIE / sala 203

Dlaczego HR Business Partner to nie tylko rekrutacja? Hanna Kąkol / HR BUSINESS PARTNER / sala 204

Czy zabawa może uczyć dorosłych? Symulacje biznesowe jako nowe metody uczenia się Kinga Matysiak / ADMINISTRACJA PUBLICZNA / ZARZĄDZANIE W IT / ZARZĄDZANIE PROJEKTEM / TRENER BIZNESU I FG / sala 206

GDZIE I KIEDY:
Data: 8 czerwca 2017 r., spotkanie z Robertem Celińskim godz. 17.00, strefy eksperckie godz. 18.00, warsztaty godz. 18.30
Miejsce: WSAiB, Gdynia ul. Kielecka 7
Informacje: tel. 58 660 74 28
Zapisy: TUTAJ.

„Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura” Wydawnictwa UG

Spotkanie promocyjne książki „Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura” Wydawnictwa UG zapraszamy 16 maja 2017, godz. 17:30, Restauracja Pueblo, Gdańsk, ul. Kołodziejska 4

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na spotkanie z autorami książki  „Ameryka łacińska. Dzieje i kultura” Michałem Z. Dankowskim i Norą Orłowską.

Podczas wydarzenia będzie można również kupić książkę w promocyjnej cenie, porozmawiać z jej autorami i posilić się meksykańskimi specjałami.

Książka jest próbą syntetycznego ujęcia historii i kultury Ameryki Łacińskiej, która z pewnością spotka się z zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców. Monografia zawiera osiem rozdziałów:

 • Ameryka Łacińska – zagadnienia ogólne
 • Okres prekolumbijski
 • Odkrycie i podbój Ameryki
 • Epoka kolonialna
 • Wojny niepodległościowe
 • Formowanie się suwerennych państw – wiek XIX
 • Od rewolucji socjalnych do neoliberalizmu – wiek XX
 • Kultura niepodległych państw latynoamerykańskich

Zaprasza : StudentTrojmiasto.pl

Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie” we współpracy z UG.

Ruszył gdański projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w Gdańskich Dniach Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie”. Projekt jest oddolną inicjatywą Fundacji Wspierania Rodzin Przystań, która wspólnie z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży zaangażowała do współpracy psychoterapeutów i psychologów pracujących na co dzień w prywatnych oraz publicznych ośrodkach i gabinetach. Partnerami kampanii są Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Serdecznie zapraszamy!

 

W ramach kampanii Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie”,

będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych odbywających się w blisko 40 prywatnych i publicznych gabinetach oraz ośrodkach. Przygotowano również ponad innych 20 wydarzeń – np. wykładów i warsztatów poświęconych m.in. relacjom między rodzicami a dziećmi w różnym wieku, wypaleniu zawodowemu, twórczości i wpływowi nowoczesnych technologii na rozwój dziecka. Będzie można również dowiedzieć się szczegółów na temat procesu terapeutycznego w ramach „Dnia Otwartego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych” w Gdańskim Centrum Zdrowia.

Szukanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, ale także wtedy, gdy po prostu chcemy coś zmienić w naszym życiu nie jest słabością, a przejawem dbania o siebie. Poprzez Gdańskie Dni zachęcamy do zrobienia „wiosennych porządków” w naszym życiu. Jest to doskonała okazja, aby zatrzymać się na chwilę i zacząć pracę nad sobą. Nasze dobre samopoczucie, zadowolenie z codziennego życia, jego dobra jakość zależą od sposobu, w jaki przeżywamy samych siebie i świat dookoła. A więc zdrowie rzeczywiście zaczyna się w głowie – przekonuje Katarzyna Wieczorek, psychoterapeutka z Fundacji Wspierania Rodzin Przystań, pomysłodawczyni Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie”.

W ramach projektu odbędą się 4 wydarzenia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 2 bezpośrednio na uczelni:

 • Interaktywny wykład pt. „Czy istnieje recepta na zdrowie i szczęśliwe życie?”

22 maja, godz. 17:45, So Stay Hotel, Gdańsk, ul. Kartuska 18

Prowadzenie: dr Marcin Szulc – psycholog, pracownik naukowy Instytutu Psychologii UG

 • Debata ekspercka pt. „Psychoterapia – moda czy konieczność”

26 maja, godz. 12:00-13:30, Instytut Psychologii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala S 205

 • Warsztat pt. „Czy wypalenie zawodowe grozi każdemu z nas? Jak rozpoznać jego objawy i jak mu skutecznie przeciwdziałać?”

27 maja, godz. 11:30-13:00 lub 15:30-17:00, Instytut Psychologii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala C 207

Prowadzenie: dr Beata Mańkowska – psycholog kliniczny, adiunkt w Instytucie Psychologii UG, specjalizuje się w tematyce wypalenia zawodowego

 • Spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców nt. współpracy rodzicielskiej w sytuacji około rozwodowej „My się rozstaliśmy… co z dziećmi? Jak podjąć współpracę rodzicielską?”

8 czerwca, godz. 17:00-18:30, Pracownia Psychologiczna Agnieszki Trawickiej, Gdańsk ul. Leszka Białego 10/1

Prowadzenie: dr Magdalena Błażek (psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii UG), dr Aleksandra Lewandowska Walter (psycholog, psychoterapeuta rodzinny, adiunkt w Instytucie Psychologii UG), mgr Agnieszka Trawicka (psycholog, psychoterapeuta par i rodzin)

Włączyłam się w kampanię „Zdrowie zaczyna się w głowie”, ponieważ pomysł rozpowszechnienia oferty wsparcia i pomocy psychologicznej wśród mieszkańców Gdańska oraz uczynienie miesiąca maja czasem otwarcia się na potrzeby i problemy innych uważam za potrzebny i uzasadniony. Idea jest tym bardziej słuszna i szlachetna, gdyż angażujemy się w nią pro bono. Pozostaję z nadzieją, iż rozpoczęta kampania przełamie opory i wstyd przed zwracaniem się po pomoc psychologiczną, gdyż wciąż jest ona zbyt mało powszechna, a co gorsze – słabo dostępna i kosztowna – mówi dr Beata Mańkowska, psycholog kliniczny, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, prowadząca warsztat dot. wypalenia zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i kalendarium wydarzeń : TUTAJ.

Pełna lista ośrodków oferujących konsultacje psychologiczne znajdują się : TUTAJ.

Zaprasza i poleca : Pozytywny Portal StudentTrojmiasto.pl

Wpadnij na biznes na Uniwersytet Gdański

Rusza pierwsza edycja projektu „UGryź to! Wpadnij na biznes!”. W dniach 9-11 maja na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się prelekcje oraz warsztaty o tematyce biznesowej, podzielone na 3 bloki tematyczne: rozwój, startup i finanse oraz marketing. Projekt ma na celu pomóc studentom w kształtowaniu własnej przyszłości i w odnalezieniu jak najlepszej drogi rozwoju, poprzez dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat rynku pracy, świata biznesu, przedsiębiorczości oraz poprzez integracje środowisk akademickich i biznesowych.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy. Zostały ostatnie wolne miejsca – serdecznie zapraszamy!

Czas: 9-11 maja 2017

Miejsce: Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

Organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Warsztaty kierowane są zarówno do osób zainteresowanych założeniem własnej firmy, jak i osób chcących osiągać sukcesy w korporacjach. Dodatkowym elementem programu będą quizy, w których studenci sprawdzą wiedzę zdobytą na warsztatach i będą mogli wygrać nagrody od partnerów. Wydarzenie jest również niesamowitą okazją do networkingu i nawiązania nowych kontaktów.

Harmonogram:

9 V 2017

8:45 – 9:45 – Magia Sukcesu „Zostań architektem swojej kariery, czyli jak zdobyć pracę marzeń?” Sala: C301
10:00 – 12:30 – Graszkoleniowa.pl „Gra szkoleniowa: giganci negocjacji” Sala: C2
10:00 – 13:00 – Magia Sukcesu „Negocjacji można i trzeba się nauczyć!” Sala: C208
12:40 – 14:40 – Perfect Consulting „ABC Kariery” Sala: C2
13:20 – 16:00 – OHP „ABC wiedzy o rynku pracy. Jak bezpiecznie wyjechać za granicę?” Sala: A1
14:45 – 17:35 – B&N Consulting „Powiedz TAK swoim możliwościom!” Sala: B505
17:35 – 20:30 – B&N Consulting „Jedyna wolność to wolność wyboru” Sala: A1

10 V 2017

9:00 – 10:30 – FUAR Architects of the Future „Organizacje pozarządowe trampoliną kariery” Sala: B407
10:35 – 12:05 – State Street Bank „How to build international career” ENG Sala: B407
12:15 – 14:15 – Inkubator Starter, SentiOne, InMission „Zainspiruj się startupem!” Sala: B407
12:15 – 14:15 – LPP S.A. „Negocjacje handlowe, jak to robią kupcy mody?” Sala: C201
14:25 – 16:25 – LPP S.A. „Księgowość jest w modzie” Sala: C303
16:35 – 18:05 – Future is coming „Twórz własną historię…” Sala: C303

11 V 2017

10:00 – 11:30 – Rita Aniołowska „Nie ma promocji bez emocji”, Sala: C201
11:45 – 13:45 – Media Impact Polska „Sprzedaż a marketing, jak to ugryźć?” Sala: C201
14:00 – 16:00 – SurfBurger, Sala: C201

Zapisy : TUTAJ.

Zaprasza StudentTrojmiasto.pl

Tydzień na Uniwersytecie Gdańskim w dniach : 8-14 maja 2017.

Zapowiedź wydarzeń na tydzień : 8-14 maja 2017 :

8 maja (poniedziałek)

 • „Biologia współczesna”: wykład pt. „Personalizowane żywienie, od biochemii do metagenomiki” dr hab. Zdzisława Kochana z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 10:00, Wydział Biologii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, Aula C/105
 • Debata publiczna: Czy kampus UG jest przestrzenią publiczną?

godz. 13:30-16:30, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala S209

Informacje: TUTAJ.

9 maja (wtorek)

 • Pierwsza edycja projektu „UGryź to! Wpadnij na biznes!”

do 11 maja, Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

Zapisy: TUTAJ.

 • Dzień Dawcy Szpiku – ogólnopolska akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku

godz. 10:00-16:00, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

10 maja (środa)

 • Warsztaty Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych dla nauczycieli akademickich UG pt. „Minikonferencja jako podsumowanie projektu badawczego”
  9:00-12:00, Wydział Chemii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, sala F16

Kolejne terminy: 17 maja, 24 maja

Informacje: TUTAJ.

 • Wykłady mistrzowskie 2016/2017: wykład prof. dr. hab. Marcina Cieńskiego

z Uniwersytetu Wrocławskiego

godz. 13:15, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, Sala Teatralna

11 maja (czwartek)

 • Horyzonty kina – „Paterson”, reż. Jim Jarmusch, Francja, Niemcy, USA, 2016, 118 min

godz. 18:30, Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, aula 1.43

12 maja (piątek)

 • Międzynarodowa Wystawa „Świat Storczyków – The World of Orchids”

do 14 maja, Hipodrom Sopot, ul. Władysława Łokietka 1, Hala Pomarańczowa, wejście od Ergo Areny

Informacje: TUTAJ.

13 maja (sobota)

 • Warsztaty Tańca Irlandzkiego prowadzone przez Susane Heumann, instruktorkę międzynarodowej szkoły tańca irlandzkiego Tir Nan Og

godz. 9:00, dawny Wydział Chemii UG, Gdańsk, Sobieskiego 18/19

 

Poleca : Pozytywny Portal StudentTrojmiasto.pl

Terroryzm samobójczy – wykład otwarty w WSAiB w Gdyni.

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „Terroryzm suicydalny – przyczyny i uwarunkowania”, który odbędzie się 10 maja 2017 r. w auli Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wstęp wolny.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Rafał Ożarowski. W dzisiejszych czasach działalność terrorystów samobójców stanowi największe zagrożenie dla obywateli całego świata i jest przy tym największym wyzwaniem dla wszystkich służb państwowych, które wciąż bezskutecznie próbują opanować te formę terroryzmu i maksymalnie ograniczyć działania terrorystów samobójców. Przykłady zamachów z Francji, Wielkiej Brytanii czy ostatnio Rosji pokazują, że żadne państwo nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć siebie i swoich obywateli przed atakami samobójczymi ze strony terrorystów.

Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia:
– geneza terroryzmu suicydalnego
– ideologia jako czynnik sprawczy – religia jako emblemat
– organizacje charakteryzujące się aktywnością terrorystów-samobójców
– proces rekrutacji, selekcji i przygotowania terrorysty do zamachu samobójczego
– kim jest terrorysta-samobójca – fanatyk czy świadomie działająca osoba?
– następstwa zamachów terrorystów-samobójców
– możliwości i zdolności przeciwdziałania terroryzmowi suicydalnemu ze strony rządów pastw, służb państwowych i zwykłych obywateli

GDZIE I KIEDY:
Data: 10 maja 2017 r.
Godzina: 10.15 – 11.45
Miejsce: aula WSAiB, Gdynia, ul. Kielecka 7

Poleca Portal StudentTrojmiasto.pl

Tydzień na Uniwersytecie Gdańskim od 24-30 kwietnia 2017

Pełna zapowiedź wydarzeń :

24 kwietnia (poniedziałek)

 • Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego – Wydział Filologiczny

Dzień Slawisty i Skandynawisty oraz Dzień Teatrologa i Menedżera instytucji artystycznych

godz. 9:00-14:00, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51/55

Informacje: TUTAJ.

25 kwietnia (wtorek)

 • Wykład pt. „System polityczny Bośni i Hercegowiny” ambasadora Bośni i Hercegowiny Duško Kovačevića

godz. 11:30, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S208

 • Debata oksfordzka nad tezą „Studia wyższe w Polsce powinny być płatne”

godz. 13:30, Wydział Zarządzania UG, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, Sopot, ul. Piaskowa 9, aula C9

26 kwietnia (środa)

 • Warsztaty Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych dla nauczycieli akademickich UG pt. „Problem Based Learning (PBL) i techniki zarządzania projektami w kontekście

otoczenia biznesowo-społecznego”
godz. 9:00-12:00, Wydział Chemii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, sala F16

Kolejne terminy: 10 maja, 17 maja, 24 maja

Informacje: TUTAJ.

 • Finał III Konkursu Antropologicznego dla uczniów szkół średnich województwa pomorskiego

godz. 10:30, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25

 • Prezentacja pt. „Czy Gdańsk może być Miastem Dialogicznym?” prof. ASP Jacka Dominiczaka i otwarta dyskusja

godz. 18:00, Instytut Geografii UG w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala B203

 • Promocja książki Tadeusza Stegnera „Historia turystyki. Polska i świat”

godz. 18:00, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B

27 kwietnia (czwartek)

 • Wykład otwarty pt. „Rodos – odbudowa miasta średniowiecznego w wieku XX: studium przypadku” dr hab. Karola Polejowskiego

godz. 15:00, Instytut Archeologii i Etnologii UG, Gdańsk, ul. Bielańska 5, sala nr 30

Poleca Pozytywny Portal : StudentTrójmiasto.pl